Activities calendar

Конференція у Славському 10-13 березня

10-13 березня у Славському розпочнеться VIІ Науково-практична конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку, анаіз і керування електроенергетичними системами" та "

Результати зборів експертів/організацій ГС"СІГРЕ-Україна"/УНК CIGRE

Були проведені загальні збори експертів/організацій ГС"СІГРЕ-Україна"/УНК CIGRE та як результат був отриманий сертифікат:

Конференція у Львові

Асоціація «Підприємств Промислової Автоматизації України» (АППАУ) запрошує нас, як експертів з тематики Industry 4.0, прийняти участь у конференції з концепції «Третій шлях» для промисловців, яка планується 20 лютого у Львові.

Загальні збори експертів/організацій ГС"СІГРЕ-Україна"/УНК CIGRE

12 лютого 2020 року відбудуться чергові щорічні Загальні збори експертів/організацій Громадської спілки «Міжнародна рада  з великих електроенергетичних систем СІГРЕ в Україні» (ГС «СІГРЕ-Україна»)/ Українського Національного Комітету CIGRE (УНК CIGRE).

Конференція в м.Кишинів (Молдова)

13 - 14 червня 2016 р. в Кишиневі (Молдова) була проведена фінальна конференція Кластеру ІКТ країн Східного Партнерства «Науково-дослідне співробітництво між ЄС та країнами Східного Партнерства в галузі інформаційно-комунікаційних технологій».

IV Научно-практическая конференция в Славском

23 - 26 февраля проходит IV Научно-практическая конференция "Современные методы анализа установившихся режимов электричеких сетей и устойчивости электроэнергетических систем" в с. Славское Львовской области.

НП ООО "Инфотех" принимает участие и представляет проект по вопросам новейших достижений в проведении тренажерной подготовки оперативно-диспетчерского персонала.

 

Розробка та застосування віртуальних ієрархічних структур для моделювання режимів, навчання і тренажу персоналу ОЕС України

Вступ

Нині питанням стратегії розвитку об'єднаної електроенергетичної системи (ОЕС) України приділяється велика увага. У найближчій перспективі планується організувати паралельну роботу ОЕС України і європейської об'єднаної енергосистеми. Тому важливими напрямами реалізації цієї стратегії є ефективне рішення актуальних завдань роботи з персоналом і створення сучасної системи навчання і тренажу на базі новітніх досягнень педагогічної науки і інформаційних технологій. У цій статті розглядаються питання розробки і застосування віртуальних ієрархічних структур для моделювання режимів, навчання і тренажу персоналу ОЕС України. Запропоновані нові підходи до створення інноваційного інформаційного моделюючого середовища, що дозволяє значно збільшити якість навчання в системі очно-дистанційного підвищення кваліфікації персоналу і при цьому зменшити витрати на відрядження.

Огляд методів навчання і тренажу персоналу зарубіжних та українських ОЕС

Керівництво оперативною експлуатацією розподіленого на усій території України енергетичного устаткування ОЕС України повинно здійснюватися дуже кваліфікованим персоналом. Недостатній рівень кваліфікації персоналу і відсутність готовності швидко ліквідовувати аварійні ситуації часто призводить до великих міжсистемних аварій і величезних матеріальних витрат на відновлення енергопостачання споживачів [1].

Проблеми формування і підтримки ефективних навичок і способів швидкої ліквідації умов виникнення і розвитку різноманітних аварій пов'язані з відсутністю в енергетиці сучасної системи підвищення кваліфікації персоналу. Існуюча система і принципи роботи з персоналом застаріли, відсутня єдина для енергетичної галузі навчально-методична база, а новітні досягнення інформаційно-комунікаційних технологій і електронного навчання практично не використовуються. Значною мірою такий стан системи підвищення кваліфікації пояснюється катастрофічною відсутністю необхідного фінансування і недостатньої уваги з боку керівництва галузі.

Відсутність аварій, як правило, призводить до зниження готовності оперативно-диспетчерського персоналу розпізнавати умови виникнення аварійних ситуацій і прогнозувати їх розвиток. Як наслідок - втрачаються навички швидкої ліквідації аварій. Тому дуже важливо почати розробляти нові робочі програми роботи з персоналом, що забезпечують високу якість навчання за рахунок застосування нових підходів, заснованих на сучасних принципах очно-дистанційного навчання, і правильного вибору структури й змісту навчально-методичної бази програм підвищення кваліфікації і тренажу персоналу. Застосування сучасних технологій навчання, що базуються на методах віртуалізації, дозволить забезпечити підтримку належних навичок персоналу і високу якість його підготовки [2,3,4]. Проте майже усі створені до теперішнього часу тренажери є локальними, реалізують обмежені функції і практично не підлягають модернізації і розвитку.

Особливості застосування віртуальних ієрархічних структур для моделювання режимів ОЕС України

Аналіз досвіду тривалої експлуатації зарубіжних і українських ОЕС показав, що однією з головних умов для якісного вирішення завдань навчання і тренажу оперативно-диспетчерського персоналу на усіх рівнях ієрархії існуючої системи управління є створення загального розподіленого інформаційного середовища моделювання ОЕС на базі віртуальних ієрархічних структур.

З теорії лінійних графів відомо [5], що будь-який розгалужений електричний ланцюг, що складається з M гілок, можна представити у вигляді суми умовно видалених з цієї мережі N гілок, які називають хордами або гілками зв'язку (перемичками), і деревом мережі з M, - N гілок, що залишилися. Такі дерева не мають замкнутих контурів. Кожна з N гілок зв'язку утворює тільки один незалежний контур ланцюга. При цьому існує велика кількість варіантів структур дерев і хорд для складних ланцюгів, вибір яких дуже сильно залежить від використовуваних алгоритмів рішення таких завдань. Нині існує величезна кількість алгоритмів і програм для аналізу і побудови конфігураційних моделей будь-яких складних мереж.

З метою розділення електричної мережі на дерева і гілки зв'язки, що утворюють незалежні контури, у роботі використаний багатоопорний алгоритм перебору прилеглих до вузлів гілок і формування їх у вигляді ярусів, що утворюють дерева і гілки зв'язку, що виділяються. Процес впорядковування завжди починається від так званих опорних вузлів, із заданою або відомою напругою. Опорні вузли представляють вузли схем заміщення джерел енергії - теплових, атомних і інших електростанцій, або граничні вузли між енергосистемами.

Конфігураційна модель складної електричної мережі представляється набором віртуальних ієрархічних структур моделей дерев і гілок зв'язку. Самі конфігураційні моделі гілок дерева і зв'язків формуються за допомогою індексних посилань, що спрощують розрахунок струмів гілок і напруги вузлів електричних мереж. Віртуальні ієрархічні структури моделей дерев і хорд формуються і підтримуються в реальному часі розподіленими серверами додатків для розрахунку режимів роботи електричних мереж у разі зміни їх параметрів, пов'язаних зі зміною генерації (навантаження) або комутаціями. Віртуальні розподілені сервери додатків обмінюються значеннями напруги граничних вузлів після завершення розрахунків режимів паралельно працюючих енергосистем.

Важливою особливістю розробленого алгоритму розділення мережі на дерево і хорди є уніфікація процесів обліку не лише замкнутих, а і розімкнених, так званих, вироджених контурів, утворених двома опорними вузлами. Нині для аналізу процесів і структур складних систем дуже часто використовують методи віртуалізації [2] і хмарних обчислень. До складних систем відносяться енергосистеми і їх об'єднання. Для таких об'єктів дослідження дуже ефективними є методи тензорного аналізу і діакоптики, запропоновані і розвинені Габріелем Кроном [6,7].

Цей підхід був використаний у даній роботі для аналізу і рішення завдань розрахунку напруги вузлів і струмів гілок складних електричних мереж, які виникають у разі реалізації повномасштабного режимного диспетчерського тренажера на базі віртуальної інформаційної моделі ОЕС України в цілому. Існують тензори різних порядків. Тензор нульового порядку є скалярною величиною. Тензор першого порядку - вектор, компоненти якого можуть бути виражені за допомогою матриці-рядка або матриці-стовпця. Компоненти тензора другого порядку в цій системі координат можуть бути записані у вигляді квадратної матриці. Важливо відмітити, що матриця не є тензором, а є тільки таблицею компонент тензора в деякій системі координат [8].

Тензорні рівняння ланцюгів еквівалентні матричним рівнянням. Тензори дозволяють представити розділення і об'єднання ланцюгів як перетворення системи координат. Зв'язок векторів напруги Vsі струмів Jsвиражається за допомогою тензора опорів другого порядку Vs=Zss·Js. Реалізований алгоритм рішення рівнянь простого ортогонального ланцюга Vs=Zss·Js, в якому не потрібно обернення повної матриці Zss. Також використаний алгоритм рішення дуального рівняння Js=Yss·Vs. Тензор Zss є коваріантним тензором другого порядку і має два однакові індекси, які вказують систему координат; Yss є двічі контраваріантний тензор. Вектори струмів Js і напруги Vs у цій системі координат розглядається як коваріантні тензори першого порядку.

При розрахунку ланцюгів по частинах увесь ланцюг поділяють на частини, гілки яких сполучені, а самі частини не мають взаємного зв'язку. Для цих окремих частин використовується метод виключення розімкнених або замкнутих контурів. Остаточний розв’язок рівнянь для початкового ланцюга виходить з рішень, які знайдені для рівнянь окремих частин загального ланцюга, що і складає основну ідею діакоптики.

Приклад варіанту представлення по ярусах фрагмента електричної мережі у вигляді дерев і хорд представлений на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент представлення ділянки мережі у вигляді дерева і хорд

Загальне розподілене інформаційне середовище моделювання ОЕС на базі віртуальних ієрархічних структур призначене для формування і підтримки у диспетчерського персоналу стійких навичок ліквідації аварійних ситуацій на усіх рівнях ієрархії управління енергосистемами і їх об'єднаннями.

Представляється доцільним доповнити середовище моделювання новими технологіями електронного навчання, включаючи інструментальні засоби для створення дистанційних курсів і відеоконференцій (вебінарів).

Досвід експлуатації віртуальної ОЕС України для навчання і тренажу персоналу

Нині однією з кращих у світі систем електронного навчання, якою користуються більше двох мільйонів користувачів у багатьох університетах розвинених країн, є Moodle - система управління курсами (електронне навчання), також відома як система управління навчанням або віртуальне повчальне середовище [9]. Moodle є абревіатурою від англійського Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment (модульне об'єктно-орієнтоване динамічне повчальне середовище).

Застосування Moodle в якості інструментального засобу дозволяє створити практично без великих витрат віртуальний університет навчання і тренажу персоналу галузі і реалізувати основні навчально-методичні функції контролю знань і підвищення кваліфікації, а саме, можливість отримувати необхідну для роботи інформацію (знання) і здатність використати отримані знання на практиці (уміння). Вільний доступ усього персоналу до технічної інформації сприятиме також придбанню нових компетенцій. На рис. 2. приведений фрагмент організації вебінара з тематики оперативних перемикань в електричних мережах.

Рис. 2. Фрагмент організації вебінара з тематики оперативних перемикань в електричних мережах

Такий підхід до створення інноваційного середовища навчання і тренажу персоналу в галузі забезпечить нові можливості для отримання оперативної інформації широкому колу користувачів. У нього можуть увійти, окрім діючого оперативно-диспетчерського персоналу, учителі і учні старших класів шкіл України для вибору майбутньої професії, студенти, аспіранти і викладачі технічних університетів для віртуального проходження практики на підприємствах, ознайомлення з умовами роботи на робочих місцях, проведення науково-дослідних робіт в області моделювання режимів роботи енергосистем і їх об'єднань. До роботи в університеті можуть бути запрошені кваліфіковані фахівці-енергетики, що вийшли на пенсію. Нині, на жаль, їх досвід і знання практично втрачаються.

На рис. 3. показаний фрагмент дистанційного курсу на тему: "Створення протиаварійних тренувань з використанням програмного тренажерного комплексу ПТК ОП++".

Віртуальні ієрархічні структури дозволяють здійснювати короткостроковий і довгостроковий прогнозний моніторинг режимів роботи ОЕС України в темпі виробництва з метою максимально швидкої реакції диспетчерського персоналу на різні порушення режимів.

Рис. 3. Фрагмент дистанційного курсу на тему: "Створення протиаварійних тренувань з використанням програмного тренажерного комплексу ПТК ОП++"

Створення розподіленого середовища моделювання віртуальної ОЕС України [2] надає нові можливості роботи з персоналом для проведення тренувальних навчань і протиаварійних тренувань (ПТ). Для персоналу усіх рівнів систем управління і експлуатації енергосистем і ОЕС спрощується доступ до необхідної інформації для щоденної роботи і забезпечується можливість організації і проведення ПТ безпосередньо на робочих місцях співробітників відповідних відділів і служб. Таким чином, значно зменшуються витрати, пов'язані з відривом персоналу від виробництва, істотно спрощуються питання своєчасного вивчення різних інструкцій, технічних характеристик і конструкцій нових пристроїв, що вводяться в експлуатацію, а також питання модернізації існуючих або створюваних тренажерів.

Нові інноваційні можливості розподіленого середовища моделювання енергосистем дозволяють інтегрувати на єдиній платформі найсучасніші технології навчання і нові повнофункціональні тренажери. Повний і зручний доступ до цього середовища дістають розробники-програмісти і технологи, навчанні і треновані спеціалісти, включаючи керівників ПТ, в слушний для цього час. На рис. 4. представлений фрагмент інтерфейсу користувача повнофункціонального тренажера ПОРТ в середовищі Moodle.

Включення представлених ієрархічних структур до складу тренажерів підвищить якість і ефективність навчання персоналу ОЕС України.

Висновки

1. Виконано аналіз сучасних методів навчання і тренажу персоналу українських та закордонних об’єднаних енергетичних систем; запропоновано використовувати віртуальні ієрархічні структури, що дозволяють адекватно моделювати нормальні і аварійні режими роботи енергетичного устаткування в реальному часі.

2. Розроблено конфігураційну модель складної електричної мережі, розглянуто принципи побудови та функціонування віртуальних ієрархічних структур для моделювання режимів об’єднаної електроенергетичної системи України.

3. Розглянуто досвід експлуатації розподіленого інформаційного середовища моделювання об’єднаних електроенергетичних систем на базі віртуальних ієрархічних структур для навчання і тренажу персоналу, та перспективи застосування розглянутих технологій навчання у інших галузях.

Рис. 4. Фрагмент інтерфейсу користувача повнофункціонального тренажера ПОРТ у середовищі Moodle

Список використаної літератури

1. Публикации Ассоциации СИГРЭ-Украина [Електронний ресурс] // Украинский национальный комитет Международного совета по большим электроэнергетическим системам CIGRE: офіц. сайт суспільної організації «Ассоциация СИГРЭ-Украина». – Текст. дан. – К., 2014-2015. – Режим доступу: http://cigre.org.ua/ru_co1_publikacii_associacii_sigre-ukraina.html (24.09.2015). – Назва з екрана.

2. Аветисян, Е.В. Моделирование режимов, обучение и тренаж персонала с использованием виртуальной объединенной энергосистемы (ВОЭС) Ураины / Е.В. Аветисян, В.А. Гуреев, О,В. Сангинова // Енергетика та електрифікація. – 2014. – №9/14. с. 28-35.

3. Гуреев, В.А. О решении нелинейных уравнений в задачах управления режимами электрических сетей / В.А. Гуреев, Н.Н. Редковский //Кибернетика и системный анализ. – 1993. – №4.– с.122-131.

4. Redkovsky, N.N. Optimization problems and calculation of electrical networks work regimes / N.N. Redkovsky and V.A. Goureev//Optimization, Methods & Software. – 1996. – Vol. 7. – p.112-117. Gordon and Breach Science Publishers.

5. Свами,М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К. Тхуласираман : Пер. с англ. / ред. В.А. Горбатов. – М.: Мир, 1984. – 455 с.

6. Крон,Г. Исследование сложных систем по частям (диакоптика) / Г. Крон : перев. с англ. – М.: Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1972. – 544 с.

7. Крон, Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон: Пер. с англ. под ред. Л.Т. Кузина, П.Г. Кузнецова. М.: Сов. Радио, 1978. – 720 с.

8. Хэпп, Х.Диакоптика и электрические цепи / Х. Хэпп : перев. с англ. под ред. В.Г. Миронова, М: изд-во «МИР», 1974. – 342 с.

9. Модульне об'єктно-орієнтоване динамічне повчальне середовище[Електронний ресурс] // офіційний сайт Moodle. – Режим доступу:https://moodle.org/ (24.09.2015). – Назва з екрана.

 

 

 

 

Презентация cистемы дистанционного обучения в УТЦ "Винницаэлектротехнология" ГП НЭК "Укрэнерго"

19.10.2015 в г.Винница состоялась презентация Системы дистанционного обучения и тренажа персонала ГП "НЭК "Укрэнерго", разработанная НПО "Инфотех", а также были представлены возможности проведения видеоконференции в информационной среде ТКС "Энергия".

Возможности полнофункционального режимного веб-тренажера ПОРТ

Интерфейс ПОРТ

Для работы с ПОРТ каждому пользователю обязательно необходимо получить от НПО "Инфотех" уникальные логин и пароль. 

Нажимая на рисунок с картой Украины (ниже справа) попадаем на карту Украины с размещенными на ней энергосистемами (ЭС) ОЭС Украины (Рис. 1).

Рис. 1. Энергосистемы ОЭС Украины Выбираем язык интерфейса в верхней части экрана (RU|EN|UK). Перемещаем курсор по карте и видим всплывающую надпись текущей ЭС. Выбираем свою ЭС путем нажатия в этом месте левой клавиши мыши (ЛКМ).

 Автоматически переходим на выбранную схему ЭС (Рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент выбранной схемы ЭС Колесо мыши используется для масштабирования схемы. Изменения схемы (увеличение или уменьшние) привязаны к текущему положению курсора, что очень удобно для больших схем. Всю схему ЭС можно захватывать путем нажатия и удержания ЛКМ (в любой точке схемы) и перемещать ее по экрану в любом нужном направлении. Если после окончания этой операции останутся выделенными некоторые элементы схемы, то надо просто щелкнуть ЛКМ по схеме еше один раз (это связано с известными разработчикам проблемами браузеров, обещают исправить).

На схеме ЭС отображаются параметры текущего режима: напряжения на шинах п/ст (зеленый цвет), перетоки начала/конца ЛЭП (темно-желтый/темно-оранжевый), нагрузки (голубой – активная нагрузка, светло-сиреневый – реактивная) и генерация (светло-желтый) (Рис. 3). Значения генерации/нагрузки можно менять на схеме. Для этого необходимо установить курсор на нужном параметре и нажать ЛКМ. Появится окно ввода, введите новое значение и нажмите клавишу "Ввод" (Enter).

Внимание! Будьте при этом очень внимательными!

Рис. 3. Отображение результатов расчета параметров режима

При наведении курсора на некоторые элементы схемы ЭС (выключатели/разъединители/шины и т.п.) может меняться его вид (изображение стрелки меняется на изображение руки), что указывает на активные элементы, которыми можно управлять с помощью плавающего (выпадающего) меню (Рис. 4).

Для выбора меню активного элемента необходимо подвести к нему курсор, нажать ЛКМ и выбрать (тоже используя ЛКМ) нужное Вам действие из выпавшего меню. По желанию Заказчика меню может быть каскадным (многомерным) - некоторые пункты могут иметь дополнительные подменю. Предусмотрена возможность реализовать любую степень вложения выпадающих меню. В зависимости от конкретных требований Заказчика к структуре и содержанию выпадающих меню ПОРТ, их можно легко и быстро настраивать.

Интерфейс ПОРТ в виде группы выпадающих меню позволяет легко реализовать максимально полный перечень операций/работ с коммутационными аппаратами в конкретной подстанции облэнерго, МЭС, АЭС, ТЭС, ГЭС  или ЭС.

Можно управлять (включать/выключать/проверять состояние изоляции и т.п.) на схеме ЭС любыми активными коммутационными элементами.

Выбранная, и после выбора дополнительно подтвержденная, операция изменения параметров электрической сети приводит к автоматическому запуску программы расчета режима, записи результатов в базу данных и отображениию параметров режима на схему сети.

Количество и состав отображаемых на схеме параметров формируются самим Заказчиком с помощью встроенного простого и очень удобного графического редактора, который можно использовать в любой удобный момент времени, не прерывая при этом процесс проведения текущей противоаварийной тренировки (ПТ).

Режимы функционирования ПОРТа.

В настоящее время предусмотрено три основных режима работы ПОРТ.

 1. Ознакомление с интерфейсом. Допускаются любые операции. Но. Желательно не злоупотреблять. Рекомендуется перед ознакомлением с интерфейсом экспортировать параметры схемы, а после – импортировать для восстановления текущего режима.
 2. Проведение ПТ. Процесс проведения будет изложен в отдельном документе.
 3. Тренажерный ОИК. В качестве источника информации используется реально функционирующий  или тренажерный ОИК. В первом случае из базы данных реального ОИКа результаты ТИ и ТС передаются в сервер связи, который периодически пересылает эту информацию в БД ПОРТ. Этот режим позволяет осуществлять наблюдение за текущим режимом облэнерго, МЭС, АЭС, ТЭС, ГЭС  или ЭС с небольшой задержкой. Во втором случае дублируется существующий ОИК для использования в качестве тренажерного. Результаты моделирования режимов из БД ПОРТ передаются в БД тренажерного ОИКа, к которому подключены компьютеры тренируемых и обучаемых дисперчеров. В этом режиме обучаемые используют знакомый и привычный для них интерфейс ОИКа. Руководитель тренировки использует интерфейс ПОРТа, который имеет более широкие возможности по управлению тренировкой.

Полнофункциональный режимный веб-тренажер ПОРТ

Изображение: 

Полнофункциональный режимный веб-тренажер (ПОРТ) предназначен для формирования и поддержки у персонала ОЭС Украины (всех уровней существующей системы иерархии управления) устойчивых навыков быстрой ликвидации условий возникновения и развития больших системных аварий в любой части ОЭС Украины.

Главные принципы разработки ПОРТ:

 1. Использование распределенных баз данных (БД) энергосистем (ЭС) и их объединений (ОЭС) по принципу  облачных вычислений.
 2. Встроенные в БД программы расчета режимов, которые реагируют на изменение параметров ЭС.
 3. Использование распределенных серверов приложений, обеспечивающих быструю обработку запросов пользователей к БД.
 4. Распределенная среда моделирования режимов с использованием БД и серверов приложений.
 5. Произвольная степень детализации расчетных моделей: ОЭС, ЭС, МЭС, АЭС, ГЭС, ТЭС, облэнерго, подстанция, трансформатор, РЗА и т.д.
 6. Время начала любой противоаварийной тренировки (ПТ) выбирает  руководитель/инструктор с помощью заданного суточного графика нагрузки/генерации. После запуска ПТ режим работы ОЭС Украины автоматически пересчитывается в соответствии с выбранным графиком нагрузки каждые 30 секунд.

Принципы функционирования ПОРТ:

 • Предоставлена возможность участия в противоаварийных тренировках (ПТ) персонала АЭС, ТЭС, ГЭС, МЭС и облэнерго без ограничений.
 • Распределенная система баз данных и серверов приложений вычислительной сети (ВС) ПОРТ объединена в глобальную сеть (ГС) и подключена к Интернету.
 • Отдельные базы данных и сервера приложений, включая виртуальные, произвольно распределенны и физически находятся в разных местах (АЭС, ТЭС, ГЭС, МЭСС, облэнерго и др.).
 • Такая структура ВС ПОРТ позволяет достаточно адекватно и быстро моделировать разнообразные аварийные или самоустанавливающиеся по напряжению и частоте режимы параллельно работающих энергосистем и/или объединений.
 • Результаты моделирования находятся в БД и доступны любым пользователям и программам.
 • Доступность информации и возможность её синхронизации обеспечивает эффективную организацию проведения межсистемных ПТ и тренировочных учений персонала, который имеет доступ к Интернету и находится в любых удобных для проведения ПТ рабочих местах или в УТЦ.
 • Это могут быть территории АЭС, ТЭС, ГЭС, высоковольтных подстанций, облэнерго и других энергопредприятий.
 • В зависимости от типа сценария предложенной ПТ, особенностей аварии и целей ПТ можно формировать и привлекать любой состав оперативно-диспетчерского персонала предприятий ОЭС Украины для ликвидации этой конкретной аварийной ситуации.
 • Время начала и длительность проведения ПТ задает инструктор/руководитель.
 • Он также может задать время старта ПТ (любое время суток в течение 24 часов), дискретность изменения нагрузки или генерации (минимум - это 30 сек.) и длительность ПТ для следующих возможных вариантов:
      - повышение (утро),
      - понижение (вечер),
      - прохождение минимума (ночь) или максимума (день) нагрузки/генерации ЭС.
 • Причин, ограничений и необходимости проведення групповых или межсистемных ПТ только в одном месте не существует.
 • Обеспеченна возможность, в случае необходимости, привлекать любой персонал предприятий параллельно работающих ОЭС стран Польши, Словакии, Молдовы и др.
 • Главными условиями возможности участия персонала в ПТ являются наличие соответствующего логина/пароля и наличие доступа к Интернету у компьютера (ПК), который находится на собственном рабочем месте или в УТЦ.
 • Главный руководитель/инструктор противоаварийной тренировки и его участники (локальные инструкторы и обучающиеся/тренирующиеся) имеют разные права доступа к ресурсам и возможностям тренажера ПОРТ.
 • Для входа в ПОРТ всем участникам и гостям необходимо ввести свой логин и пароль.
 • Гостевой (минимальный) доступ допускается только для наблюдения за параметрами режима и просмотра схем.

Возможности полнофункционального режима ПОРТ

....

Неопределенный

....

Неопределенный

Тренинг по вопросам подготовки проектов

22 - 23 сентября во Львове проходил тренинг по вопросам подготовки проектов на конкурсы программы "Горизонт 2020" по тематике информационных коммуникационных технологий (ИКТ).

Генеральный директор НП ООО "Инфотех" Гуреев В.А. принял участие в тренинге и представил проект "Создание международной инновационной виртуальной среды для обучения и тренажа персонала объединенных электроэнергетических систем Украины, Польши, Венгрии, Болгарии, Словакии и других стран Европы".

Новости

Неопределенный

СЕРТИФИКАТЫ

Результаты проведения вебинара

Первый вебинар по вопросам обучения и тренажа персонала подстанций энергосистем состоялся в среду, 16 сентября.

В сентябре - ноябре 2015 года НП ООО "Инфотех" организует серию тематических вебинаров

Первый вебинар по вопросам обучения и тренажа персонала состоится в среду, 16.09.2015 г. с 1500 до 1530.

Соревнования

Для просмотра видео щелкните по этой ссылке - Соревнования

О компании

Идея создания НП ООО "Инфотех" возникла в далеком 1989 году и объединила небольшую группу очень талантливых профессиональных программистов, имевших к тому времени за плечами огромный опыт разработки и внедрения больших программных комплексов и систем в энергетической отрасли бывшего Советского Союза.  В состав нового предприятия вошли самые лучшие специалисты Главного информационного вычислительного центра (ГИВЦ) Минэнерго Украины, включая отделы по разработке Региональной системы обучения и тренажа персонала энергетики Украины (Гуреев В.А.), перспективного развития и применения средств вычислительной техники и диагностики электроэнергетического оборудования энергетических предприятий Украины. На очень короткое время арендное предприятие возглавил Валерий Полищук. К этому времени наши программы успешно работали на многих энергопредприятиях Минэнерго СССР от Львова до Дальнего Востока. Тогда мы планировали создать и организовать серийное производство современных средств автоматизации подстанций и на этой базе впоследствии формировать иерархические системы управления ЭС любой степени сложности для решения полного спектра электроэнергетических задач, включая учет элекроэнергии, анализ ее качества, регистрацию аварийных ситуаций, диагностику оборудования, обучение и тренаж оперативно-диспетчерского персонала.

Основные направления деятельности

 1. Разработка, поставка и объектная адаптация локальных/сетевых программных тренажерных комплексов оперативных переключений (ПТК ОП) для формирования и поддержания у оперативно-диспетчерского персонала стойких навыков ликвидации условий возникновения и развития аварий на подстанциях и в электрических сетях ЭС и ОЭС Украины.

Русский

Контактная информация

Адрес: а/я 44, Киев, 03037
Тел: +380 44 245 56 68/69
E-mail: viktor.gurieiev@infotec.ua
Site: infotec.ua

Моделирование режимов, обучение и тренаж персонала с использованием виртуальной объединенной энергосистемы (ВОЭС) Украины

Введение

 Энергетика в современном мире представляет собой высокоинтеллектуальную технологию получения, распределения и использования потребителями электрической и тепловой энергии в быту и промышленности необходимого высокого качества. Основой такой технологии являются энергосистемы (ЭС) и их объединения - объединенные энергосистемы (ОЭС), представляющие собой огромное количество разнообразных источников и приемников электроэнергии, соединенные общей электрической сетью. ОЭС также способны обеспечить более высокую степень интеграции энергетики разных стран в мировую экономику [1].

 В настоящее время ОЭС Украины включает в себя восемь параллельно работающих энергосистем (ЭС), включая Западную, Юго-Западную, Центральную, Южную, Северную, Днепровскую, Крымскую и Донбасскую с центром управления в Киеве. Все функции управления ОЭС Украины в качестве Системного оператора выполняет сегодня Государственное предприятие – Национальная энергетическая компании (НЭК) "Укрэнерго".

 Организация и координация работы распределенного на всей территории Украины энергетического оборудования, входящего в состав ОЭС, обеспечивается в первую очередь высококвалифицированным персоналом, а не только ГП НЭК "Укрэнерго". Поддержание и развитие эффективных способов поддержания навыков максимально быстрой ликвидации разнообразных условий возникновения и развития аварийных ситуаций предусматривает использование новейших методик и технологий обучения. Следует подчеркнуть, что в настоящее время такие способы и возможности сильно ограничены в силу различных обстоятельств. К ним можно отнести недостаточное внимание к проблемам работы с персоналом со стороны руководства и часто – отсутствие необходимого и достаточного финансирования.

 Применение современных технологий обучения, базирующихся на методах виртуализации и облачных вычислений, позволит сократить расходы на поддержание навыков персонала при сохранении высокого качества подготовки.

 Обзор современных систем обучения персонала и постановка проблемы

 Недооценка важности обучения и тренажа персонала ОЭС во многих странах часто приводит к большим межсистемным авариям [2]. Особенно большое значение для оперативно-диспетчерского персонала имеют навыки ликвидации крупных и дорогостоящих каскадных системных и межсистемных аварий. К счастью, за последнее десятилетие в энергетике Украины таких аварий не было. Но, с другой стороны, это привело к снижению готовности персонала быстро ликвидировать крупные аварии. Поэтому важными являются как определенная периодичность и продолжительность, так и высокое качество обучения. Последнее обеспечивается не только квалификацией специалистов в данной области, но и содержанием учебных программ, предусматривающих выполнение всех видов работ, с которыми обучаемые встречаются на практике.

 Эффективными методами решения задач обучения и тренажа персонала в современных условиях во всем мире признаны различные обучающие системы и тренажеры [3, 4], позволяющие адекватно моделировать реальные режимы для этих целей.

 В процессе создания таких тренажеров наиболее сложными являются задачи создания общей информационной модели ОЭС и распределенной моделирующей среды для нее. Они должны позволять осуществлять краткосрочный прогнозный мониторинг (наблюдение) реального состояния ОЭС Украины в темпе производства с целью максимально быстрой реакции диспетчерского персонала на различные нарушения режимов. Особенно важным является предоставление этих возможностей для каждого уровня иерархии управления, включая дежурные и диспетчерские службы ОЭС, ЭС, МЭС, ТЭС, ГЭС, АЭС, высоковольтных подстанций Украины и др.

 Необходимо отметить, что большое влияние на результаты моделирования отдельных элементов ОЭС, к которым относятся основное оборудование АЭС, ТЭС, ГЭС, высоковольтные трансформаторные подстанции и многое др. оказывают различные допущения и ограничения, принимаемые исследователями и разработчиками для решения тех или иных родственных электроэнергетических задач. Основная сложность заключается в отсутствии возможности быстрой проверки принятых допущений или ограничений в случаях, когда приходится объединять результаты моделирования отдельных моделей в одну общую систему, используемую для последующих исследований или расчетов.

 Создание тренажерных и обучающих систем [5,6], как правило, связано с использованием отдельных персональных компьютеров для создания локальных тренажеров или группы компьютеров, объединенных в локальную сеть (ЛС) [7]. Компьютеры в ЛС выполняют различные задачи, включая обеспечение удобных интерфейсов рабочих мест технологов для создания сценариев противоаварийных тренировок, рабочих мест обучаемых и руководителей тренировок. При этом компьютеры и ЛС всегда "привязаны" к определенному месту использования и устанавливаются, как правило, в учебно-тренировочных центрах (УТЦ), учебно-курсовых комбинатах, диспетчерских службах, на п/ст и т.п. Также часто в ЛС могут включаться различные специализированные контроллеры, предназначенные для обеспечения связи обучаемого персонала с различными устройствами отображения информации, моделями диспетчерских щитов управления, базами данных оперативно-информационных комплексов и т.п.

 Такие тренажеры используются для обучения и тренажа персонала, включая изучение инструкций, ликвидацию локальных аварий, закрепление некоторых моторных навыков, проверку знаний ПТЭ, ТБ, ПБ и т.п. При правильной организации работы с персоналом, по нашему мнению, применение таких тренажеров являются очень полезным [8].

 К недостаткам существующей системы подготовки персонала можно отнести то, что всегда приходится использовать, как правило, отдельный компьютер (или компьютеры в ЛС) и только для одной цели - обучения и тренажа персонала, а также выделение в условиях ограниченных возможностей дополнительных помещений для эксплуатации таких компьютерных тренажеров на энергопредприятиях. Необходимо также отметить, что практически уже через несколько лет эксплуатации таких компьютерных тренажеров их технические характеристики устаревают, ограничивая возможности для создания более сложных сценариев противоаварийных тренировок (ПТ).

 Создание распределенной среды моделирования виртуальной ОЭС Украины предоставляет возможность проведения ПТ для всех уровней управления и эксплуатации энергетических систем Украины, включая краткосрочный прогнозный мониторинг реального состояния ОЭС и быструю проверку принятых решений с использованием общей информационной системы, непосредственно на рабочем месте сотрудников соответствующих служб. Таким образом, исключается проблема отрыва персонала от производства, существенно упрощаются вопросы своевременного изучения различных инструкций, технических характеристик и конструкций вводимых в эксплуатацию новых устройств, а также вопросы модернизации тренажеров.

 Принципы разработки и функционирования виртуальной объединенной энергосистемы Украины

 С учетом вышеизложенных соображений были предложены следующие основные принципы разработки и функционирования виртуальной ОЭС Украины (ВОЭС).

 Принципы разработки ВОЭС

 Основным принципом разработки такого масштабного проекта является обязательное использование распределенных серверов баз данных (БД) ЭС и их объединений по типу систем облачных вычислений. Такое решение позволяет включать в БД любые расчетные программы, например, расчет режима, токов короткого замыкания, статической и динамической устойчивости и др., используя мощный механизм встроенных функций и располагая все вычислительные программы на стороне серверов БД. Эти встроенные программы запускаются в работу в случае возникновения соответствующих условий, например, при коммутации элементов электрической сети, изменении нагрузки, генерации и т.п.

 Передачу результатов моделирования из распределенных БД по запросу пользователей, использующих любые современные браузеры (Mozilla Firefox, Chrome, IE и др.) обеспечивают распределенные серверы приложений. Серверы приложений предназначены в первую очередь для быстрой обработки запросов со стороны большого количества пользователей, которых может быть больше тысячи, и формирования необходимых результатов в виде веб-страниц. Такая интеграция распределенных БД и серверов приложений позволяет создать распределенную среду моделирования режимов и расчетных задач, использующих данные различных БД, независимо от физического места их расположения. Структура проекта приведена на рис. 1.

Облачная архитектура распределенной среды моделирования ВОЭС Украины

  Рис. 1. Облачная архитектура распределенной среды моделирования ВОЭС Украины

 Создание информационной модели и распределенной моделирующей среды ОЭС Украины позволяет легко интегрировать существующие программные комплексы, обеспечивающие решение большой группы электроэнергетических задач (расчеты установившихся и переходных режимов работы ЭС, токов к.з., устойчивости, тренажа персонала и др.). Нет необходимости разрабатывать каждый раз новые структуры исходных данных для решения различных задач, первичным источником данных для которых являются одни и те же трансформаторы, линии электропередач, генераторы и т.п. Разработанные новые инструментальные средства для работы с такими программами позволяют также значительно упростить проверку возможности ввода новых или снятия различных существующих допущений или ограничений в процессе построения различных моделей без ущерба точности конечных результатов, а также гибко масштабировать (наращивать или уменьшать) объемы моделирования.

 Также эти инструментальные средства создают условия для реализации сложных сценариев развития аварий при организации системных и межсистемных иерархических противоаварийных тренировок. На рис. 2 представлен фрагмент абстрактной подстанции, отображаемой для пользователя в стандартном браузере.

Фрагмент абстрактной подстанции, отображаемой в стандартном браузере

 

Рис. 2. Фрагмент абстрактной подстанции, отображаемой в стандартном браузере

 На схеме размещаются так называемые активные элементы – выключатели, разъединители, заземляющие ножи, трансформаторы и др., участвующие в противоаварийных тренировках (ПТ). При наведении пользователем курсора на любой из таких элементов, он изменяет форму и отображает его диспетчерское наименование. При нажатии левой кнопкой мыши на такой элемент выпадает диалоговое меню. Варианты выпадающего меню для различных элементов показаны на рис. 3, 4, 5.

 Для отображения графических элементов в браузерах использована векторная графика SVG (Scalable Vector Graphic), которая согласно официальной спецификации на w3.org является стандартным языком для описания двумерной графики в XML. В отличие от растровой графики, SVG не теряет в качестве при масштабировании, также при использовании SVG сокращается количество обращений к серверу, приложений, что увеличивает скорость загрузки страниц, при помощи CSS можно менять параметры графики на сайте, например фон, прозрачность или границы (стайлинг и скриптинг), при помощи javascript – анимировать SVG, а также редактировать в текстовом или графическом редакторе типа Adobe Illustrator. Еще одним важным преимуществом использования векторной графики является объем объектов SVG, который намного меньше объема растровых изображений.

 

Рис. 3. Вариант выпадающего меню для разъединителя Л-266-02

 Рис. 4. Вариант выпадающего меню при выборе противоаварийной тренировки

 Рис. 5. Вариант выпадающего меню для выключателя АТ-11

 Решение поставленных выше задач базируется на методах виртуализации и облачных вычислений, изначально основанных на распределенной масштабируемой архитектуре. Для такой структуры исходных данных наиболее эффективными оказались методы тензорного анализа и диакоптики, предложенные и развитые Габриэлем Кроном [9]. Также большое значение диакоптики для расчетов режимов сложных электроэнергетических систем было показано в работах Х. Хэппа [5]. Методы диакоптики позволяют разделить общую большую систему на отдельные, не обязательно равные части, выполнить их решение и объединить результаты для исходной системы. В данном случае отдельными частями ВОЭС Украины выступают ЭС, МЭС, облэнерго, АЭС, ТЭС, ГЭС, высоковольтные подстанции и др. в зависимости от целей и постановки задачи.

 Режим работы любой электрической сети (или ее части) может быть описан системой нелинейных уравнений с использованием известных [6, 7] выражений для каждого i-го узла.

                                                                                                                                                            (1)

 где ýii  – собственная проводимость (комплексная величина) i-го узла; ýij - взаимная проводимость (комплексная величина) ветви ij; j - номер (индекс) прилегающего узла; n - количество узлов сети; Ùi - напряжение i-го узла (прямой комплекс); Ûi - напряжение i-го узла (сопряжённый комплекс); Ùj - напряжение j-го узла (прямой комплекс); Ši – заданная мощность/генерация i-го узла (сопряжённый комплекс).

 Для решения системы (1) в работе использован многоопорный метод расчета контурных токов (РКТМ), отличающийся от известных учетом вырожденных контуров, образующихся между источниками энергии. Скорость расчета режима этим методом для сетей объемом до 1000 узлов составляет меньше 1 секунды, что вполне оправдано для его использования в режимных тренажерах.

 В своей практической работе инженеры групп расчета режимов в составе диспетчерских служб каждой ЭС и НЭК используют 9 основных наборов исходных данных в виде таблиц с информацией об узлах и ветвях. Во все наборы обязательно включены узлы и ветви прилегающих энергосистем. Поэтому, в каждом наборе исходных данных частично присутствуют одни и те же узлы и ветви. В результате расчета режима одной ЭС, появляется возможность использовать часть параметров для расчета режима прилегающих ЭС. Любое изменение параметров схемы какой-либо отдельной ЭС автоматически приводит к запуску программ расчета режима прилегающих ЭС, располагаемых на стороне серверов БД. Эти действия продолжаются до тех пор, пока не будет уравновешен режим всей ВОЭС.

 ВОЭС Украины обеспечивает три основных сервиса облачных вычислений:

 1. Модель SaaS – облачное программное обеспечение как услуга;

 2. Сервис PaaS – облачная платформа как услуга;

 3. Сервис IaaS – облачная инфраструктура как услуга.

 Перечисленные выше принципы разработки были дополнены инструментальными средствами заполнения БД, синтеза статических (схемы электрических сетей и др.) образов для отображения и динамических параметров, полученных путем расчета режимов и расчетных задач. Это позволило выполнять работу по созданию виртуальной ОЭС Украины в полном объеме поэтапно и обеспечить произвольную, в зависимости от постановки и целей, степень детализации моделей элементов энергосистем.

 Принципы функционирования ВОЭС

 Главное назначение обсуждаемой здесь ВОЭС Украины заключается в обеспечении эффективных возможностей формировании и поддержки у персонала ОЭС Украины, включая все уровни существующей системы иерархии управления, стойких навыков быстрой ликвидации условий возникновения и развития больших системных и межсистемных аварий. На рис. 6 показана стартовая страница ВОЭС Украины, которая доступна любому пользователю по адресу http://infotec.kiev.ua и ссылке "облачные вычисления".

 Рис. 6. Стартовая таблица ВОЭС Украины

 Предложенные и реализованные принципы разработки ВОЭС Украины обусловили следующие особенности ее функционирования.

 1. Предусмотрена возможность участия в ПТ любого персонала иерархической системы управления, включая НЭК, ЭС, АЭС, ТЭС, ГЭС, МЭС и облэнерго без каких-либо ограничений.

 2. Распределенная система баз данных и серверов приложений вычислительной сети (ВС) ВОЭС объединена в общую глобальную сеть (ГС) и подключена к Интернету.

 3. Отдельные базы данных и сервера приложений, включая виртуальные, распределяются произвольно и могут находиться в наиболее удобных для целей обучения и тренажа персонала местах (АЭС, ТЕС, ГЕС, МЕСС, облэнерго и др.)

 4. Предложенная структура ВС ВОЭС позволяет достаточно адекватно и быстро моделировать разнообразные аварийные или самоустанавливающиеся по напряжению и частоте, режимы параллельно работающих энергосистем и/или объединений в местах аварий, которые выбирает руководитель ПТ для создания соответствующего сценария.

5. Результаты моделирования всегда легкодоступны любым пользователям и программам.

 6. Доступность информации и возможность ее синхронизации обеспечивает эффективную организацию проведения межсистемных противоаварийных тренировок (ПТ) и тренировочных учений персонала, имеющего доступ к Интернету и находящегося в любых удобных для проведения ПТ рабочих местах или в УТЦ.

 7. В зависимости от типа сценария предложенной ПТ, особенностей аварии и целей ПТ можно формировать и привлекать любой состав оперативно-диспетчерского персонала предприятий ОЕС Украины для ликвидации этой конкретной аварийной ситуации.

 8. Время начала и длительность проведения ПТ предлагает инструктор/руководитель. Он также может задать время старта ПТ (любое время суток в течение 24 часов), дискретность изменения нагрузки или генерации (минимум – это 30 сек.) и длительность ПТ для следующих возможных вариантов: повышение, понижение или прохождение минимума или максимума нагрузки/генерации ЭС или ОЭС.

 Основным условием возможности участия персонала в ПТ являются наличие соответствующих логина/пароля, а также соответствующих прав доступа к разрешенным для него ресурсам ВОЭС с помощью ПК, который находится на рабочем месте или в УТЦ.

 Обсуждение и оценка результатов апробации виртуальной объединенной энергосистемы

 Некоторые принципиальные возможности ВОЭС Украины опробованы на ряде высоковольтных подстанций и ЭС Украины в рамках внедрения системы дистанционного обучения и тренажа персонала (СДОТП) для НЭК "Укрэнерго" [10]. Противоаварийные тренировки по вводу/выводу высоковольтного оборудования в ремонт, проведенные для персонала Центральной, Днепровской и других ЭС, доказали эффективность использования распределенной среды моделирования при формировании сценариев аварийных ситуаций, а также при прогнозировании и анализе возможных аварий.

 Простота освоения СДОТП, доступность и наглядность изложения материала, возможность быстрой проверки решений перед их непосредственной реализацией и другие преимущества системы дистанционного обучения предоставили руководству возможность ускорить процесс обучения и сократить затраты за счет свободного графика проведения ПТ непосредственно на рабочем месте сотрудника и возможности привлечения неограниченного числа обучаемых. Непрерывный мониторинг процесса обучения и система тестирования позволили повысить оперативность контроля знаний персонала.

 Анализ результатов упомянутых тренировок показал, что дополнение СДОТП функциями интерактивного тренажа позволит реализовать эффективную комплексную иерархическую систему взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала с целью выработки и поддержания навыков ликвидации крупных произошедших или прогнозируемых аварий.

 Выводы

 1. Энергетика Украины в современных условиях остро нуждается в необходимости обеспечения персонала самыми эффективными и современными способами развития и поддержания у него навыков ликвидации крупных аварий, гарантирующих и обеспечивающих поддержание его квалификации на самом высоком уровне.

 2. Установлено, что необходима обязательная адаптация всех используемых на практике противоаварийных тренировок диспетчеров энергетических систем к условиям нового рынка электроэнергии и системным требованиям. Создание виртуальной объединенной энергосистемы позволит сократить затраты на модернизацию и эксплуатацию систем обучения и тренажа и повысить качество подготовки персонала.

 3. Все оперативные инструкции по ликвидации аварий необходимо обязательно периодически пересматривать и совершенствовать с учетом результатов тщательного анализа выполняемых действий персонала в процессе межсистемных противоаварийных тренировок. Такой анализ может выполняться после подведения итогов, например, совместных соревнований профессионального мастерства дежурных электромонтеров подстанций и диспетчеров МЭС, ЭС и ОЭС.

 4. Виртуальная объединенная энергосистема Украины обеспечивает разнообразные возможности моделирования прогнозируемых (часто непредвиденных) обстоятельств (отключение генерации, сброс нагрузки, к.з.), расположенных за пределами контроля диспетчерского персонала одной ЭС, а также удобный механизм обязательного прогнозирования и анализа возможных аварийных ситуаций, позволяющих учитывать существующие системы аварийного предупреждения в темпе производства электроэнергии.

 5. Использование возможностей ВОЭС в полной мере позволит обеспечить периодическое обучение и тренаж персонала для всех уровней иерархической системы управления энергетикой Украины, постоянную проверку эффективности его действий при ликвидации аварий и развитие навыков определения условий возникновения и ликвидации аварийных ситуаций в смежных ЭС.

 Литература

 1. Издание «Энергетика: история, настоящее и будущее» из 5 книг. Сайт  http://energetika.in.ua/ru/. ©  2012-2013 Энергетика: история, настоящее и будущее.

 2. Скляров В.Ф. "Критический обзор некоторых крупных аварий в национальных энергетических системах мира и электроэнергетическая безопасность Украины". Сайт http://cigre.org.ua/ru_co1_publikacii_associacii_sigre-ukraina.html.

 3. Гуреев В.А., Сулейманова О.В. Синтез моделей предметной области противоаварийных тренировок//Энергетика и электрификация. 1986.-№4.-с.16-17.

 4. Программный тренажерный комплекс оперативных переключений ПТК ОП ++. Создание ПТ. Руководство пользователя. НП ООО "Инфотех", 2010, 259 с.

 5. Диакоптика и электрические цепи. Х. Хэпп, перев. с англ. под ред. В.Г. Миронова, изд-во «МИР», Москва, 1974, 342 с.

 6. Гуреев В.А., Редковский Н.Н. О решении нелинейных уравнений в задачах управления режимами электрических сетей//Кибернетика и системный анализ.-1993.-№4.-с.122-131.

 7. Редковский Н.Н., Гуреев В.А. О численном решении нелинейных уравнений. Доклады Академии наук России, т.344, № 5, с. 590 - 592.

 8. Гуреев В.А., Сулейманова О.В. Разработка архитектуры мини базы знаний противоаварийных тренировок//Энергетика и электрификация. 1987.-№1. с.44-46.

 9. Исследование сложных систем по частям (диакоптика). Г. Крон, перев. с англ. Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», Москва, 1972, 544 с.

 10. Сайт НЭК "Укрэнерго" http://ukrenergo.energy.gov.ua/Pages/main.aspx

 

Опора

Неопределенный

Основные направления

 •  разработка и внедрение систем автоматизации и управления для энергетики, газовой и нефтяной промышленности на базе самого современного оборудования и программного обеспечения "под ключ"
 • разработка систем дистанционного обучения и тренажа оперативно-диспетчерского персонала подстанций энергоснабжающих предприятий,  магистральных электрических сетей (МЭС) энергосистем (ЭС), тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) для формирования и поддержания у персонала устойчивых навыков быстрой ликвидации аварий и пожаров на подстанциях и в электрических сетях
 • научно-исследовательские работы в области методов моделирования нормальных и аварийных режимов работы крупных ЭС и объединений с использованием виртуальных моделей и технологии облачных вычислений
 • эффективные автоматизированные системы подготовки бланков оперативных переключений на подстанциях и в электрических сетях

Установочная конференция e-Learning UA 2015

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ" сообщает, что 20 июня 2015 г. состоялась учредительная конференция.

Краткие результаты повышения квалификации персонала с использованием очно-дистанционной формы обучения

С 23 по 27 марта в г. Запорожье было проведено производственное совещание на тему: "Применение технологий дистанционного обучения и тренажа персонала с использованием системы дистанционного обучения и тренажа персонала (СДОТП) ГП НЭК "Укрэнерго"

О нас

Идея создания НП ООО "Инфотех" возникла в далеком 1989 году и объединила небольшую группу очень талантливых профессиональных программистов, имевших к тому времени за плечами огромный опыт разработки и внедрения больших программных комплексов и систем в энергетической отрасли бывшего Советского Союза.  В состав нового предприятия вошли самые лучшие специалисты Главного информационного вычислительного центра (ГИВЦ) Минэнерго Украины, включая отделы по разработке Региональной системы обучения и тренажа персонала энергетики Украины (Гуреев В.А.), перспективного развития и применения средств вычислительной техники (Суманенков В.Г.) и диагностики электроэнергетического оборудования энергетических предприятий Украины. На очень короткое время арендное предприятие возглавил Валерий Полищук. К этому времени наши программы успешно работали на многих энергопредприятиях Минэнерго СССР от Львова до Дальнего Востока. Тогда мы планировали создать и организовать серийное производство современных средств автоматизации подстанций и на этой базе впоследствии формировать иерархические системы управления ЭС любой степени сложности для решения полного спектра электроэнергетических задач, включая учет элекроэнергии, анализ ее качества, регистрацию аварийных ситуаций, диагностику оборудования, обучение и тренаж оперативно-диспетчерского персонала.

Распределенная система автоматизации GE D20

Компания General Electric (GE) была первой, кто использовал распределенные удаленные терминалы (RTU) для решения задач управления оперативно- диспетчерского управления в энергетике.В настоящее время эти изделия служат компонентами системы D20.

Виртуальная ОЭС Украины

Рассмотрены некоторые аспекты информационного и программного обеспечения виртуальной объединенной энергосистемы (ВОЭС) Украины для целей моделирования режимов, обучения и тренажа персонала с целью выработки навыков быстрой ликвидации сложных аварий на подстанциях и ЭС. Предложены принципы разработки и функционирования информационной модели и распределенной системы моделирования ВОЭС и приведены примеры реализации ее фрагментов.

Вместе с GE - к снижению затрат

Вместе с GE - к снижению затрат.Технология производства автоматизированных систем, используемая GE, гарантирует отличные технические характеристики и высокую надежность комплектующих изделий. 

Современные средства автоматизации подстанций

Приведен базовый набор информационных материалов по средствам автоматизации подстанций фирмы GE на русском языке и изложены основные принципы и подходы, позволяющие оптимизировать затраты в энергетическом производстве за счет использования этих средств. По нашему мнению, такой набор средств - это самое лучшее, что есть в мире автоматизации для энергетики не только сегодня, но и в ближайшем будущем.

НП ООО "Инфотех"

НП ООО «Инфотех» имеет честь приветствовать Вас и предлагает ознакомиться с основными направлениями нашей деятельности:

 •  разработка и внедрение систем автоматизации и управления для энергетики, газовой и нефтяной промышленности на базе самого современного оборудования и программного обеспечения "под ключ"
 • разработка систем дистанционного обучения и тренажа оперативно-диспетчерского персонала подстанций энергоснабжающих предприятий,  магистральных электрических сетей (МЭС) энергосистем (ЭС), тепловых (ТЭС) и гидроэлектростанций (ГЭС) для формирования и поддержания у персонала устойчивых навыков быстрой ликвидации аварий и пожаров на подстанциях и в электрических сетях
 • научно-исследовательские работы в области методов моделирования нормальных и аварийных режимов работы крупных ЭС и объединений с использованием виртуальных моделей и технологии облачных вычислений
 • эффективные автоматизированные системы подготовки бланков оперативных переключений на подстанциях и в электрических сетях